Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Vihana Yoga en de deelnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Vihana Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.

De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Vihana Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Privacy beleid
De gegevens en informatie die de deelnemer verstrekt, zal Vihana Yoga zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Vihana Yoga mag de persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor eigen administratieve doeleinden. Vihana Yoga zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet uit lenen, verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Overmacht
Vihana Yoga is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vihana Yoga geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vihana Yoga niet in staat is de verplichtingen na te komen. De normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge van de overmacht waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Vihana Yoga in redelijkheid niet van de deelnemer mag worden verlangd.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.